ADF

Automatic Document Feeder
Automatický podavač dokumentů (součást dokumentového skeneru), který umožňuje efektivní hromadné skenování dokumentů.

———

AFPS

Automated Form Processing System
Systém pro automatizované zpracování formulářů. Vstupem do systému jsou nejčastěji naskenované vyplněné formuláře, ze kterých jsou pomocí OCR/ICR/OMR/BC enginů vytěžována respondentem vyplněná data. Výstupem jsou digitální obrazy formulářů a příslušná „vytěžená“ data.

———

BR

Bar Code Reader
čtečka čárového kódu

———

CD

Compact Disc
Optický nosič pro ukládání dat, využívající pro záznam i čtení laserový paprsek. V současné době je nahrazován zejména nosiči typu DVD.

———

DMS

Document Management System
Systém pro správu dokumentů – pod tímto pojmem rozumíme všechny aspekty digitální správy dokumentů počínaje naskenováním papírových dokumentů pomocí skeneru (Imaging) přes zpracování digitálních dokumentů (správa dokumentů v užším slova smyslu) až po uložení a archivaci digitálních obrazů dokumentů na příslušném médiu. Pod tento pojem zahrnujeme také systémy pro automatizované směrování a zpracování digitálních dokumentů (workflow systémy).

———

dpi

Dots Per Inch
Počet bodů na palec – vyjadřuje hustotu bodů, které vytvářejí digitální podobu předlohy. Pro černobílé dokumenty je typická hustota 200 dpi nebo 300 dpi, pro barevné dokumenty je 150 dpi nebo 200 dpi. Při zvětšování hustoty rychle roste velikost souboru digitálního obrazu.

———

DVD

Digital Versatile Disc
Optický nosič pro ukládání dat, rozměrově stejný jako CD, ale s kapacitou sedmkrát větší (jednovrstvé DVD 4,7 GB) u jednovrstvého jednostranného DVD nosiče. V současnosti je dosahována i kapacita 17 GB (oboustranné dvouvrstvé DVD). Pro čtení i zápis se používá laserový paprsek, podobně jako u CD.

———

FTP

File Transfer Protocol
Jak vyplývá z názvu, úkolem tohoto protokolu je přenášet soubory z jednoho počítače na druhý. Není podstatné, kde se tyto počítače nacházejí, jak jsou spolu propojené a ani operační systém není důležitý. Pokud oba počítače používají FTP protokol a mají přístup na internet, mohou použít příkaz FTP k přenosu souborů. Některé detaily se u různých operačních systémů liší, ale struktura základních pokynů je všude stejná.

sFTP
Simple File Transfer Protocol

Bezpečný přenos souborů s pomocí SSH (Secure File Transfer Protocol)

———

HS

Hybridní systém
Systém archivace, který využívá současně několika metod ukládání dokumentu (např. ukládání obrazu dokumentu na digitální médium (např. CD/DVD/MOD/HD) a současně i na analogové archivní médium).

———

ICR

Intelligent Character Recognition
Technologie pro inteligentní rozpoznávání ručně psaného písma (čísla a velká písmena psaná hůlkovým písmem).

———

Image

obraz dokumentu

———

Index

Znak nebo skupina znaků, kterým je označen dokument a s jehož pomocí je později vyhledán (jednoznačně identifikovatelný). Označován též jako metadata dokumentu.

———

IPM

Images Per Minute
Počet obrazů (imagů) dokumentů na výstupu po naskenování. V praxi např. skener skenuje rychlostí 40 stránek (listů) za minutu. Jestliže skenuje jednostranně, je na výstupu i 40 imagů za minut. Jestliže skenuje oboustranně, je na výstupu 80 imagů za minutu. Jestliže skener skenuje v řežimu „dual stream“, produkuje tedy současně barevné i černobílé image, je na výstupu při 40 naskenovaných listech až 160 imagů za minutu.

———

JPEG

Joint Photographers Expert Group
Skupina expertů, která vytvořila postup na kompresi obrázků
Způsob komprese, vypracovaný tímto gremiem, umožňuje komprimovat barevné digitální obrazy (hloubka 24 bitů) v poměru 15:1. Obzvláštně se hodí pro fotografie.

———

Jukebox

Datová knihovna
Zařízení, ve kterém je uloženo velké množství nosičů dat (zpravidla optických, které mohou být v případě potřeby velmi rychle použity pomocí automatického měniče. Jde v podstatě o automat na vyměňování nosičů pro ukládání dat (MO a WORM disky, CD, DVD, popřípadě magnetické pásky v kazetách), spojený do jednoho celku s příslušnými mechanikami a se zásobníkem na určitý počet nosičů.

———

KFI

Keying From image
Vkládání údajů (typování) s využitím obrazu dokumentu, který je zobrazen na monitoru.

———

KFP

Keying From Paper
Vkládání údajů (typování) s využitím originálního dokumentu a nikoli jeho digitální podoby.

———

OCR

Optical Character Recognition
Technologie pro rozpoznávání strojově psaného textu (malá i velká písmena a čísla).

———

OMR

Optical Mark Recognition
Technologie pro rozpoznávání zaškrtávacích značek na dokumentech, zejména dotaznících.

———

PC

Personal Computer
Osobní počítač, v užším pojetí se dnes toto označení používá pro osobní počítač používající operační systém společnosti Microsoft a technologii Intel.

———

PPM

Pages per minute
Počet stránek (listů) za minutu, které skener dokáže zpracovat. Např. 40 ppm znamená, že skener naskenuje 40 stránek ať už jednostranných nebou oboustranných. V případě oboustranných stránek to znamená, že na výstupu se objeví 80 obrazů (imagů)

———

Recognition

Recognition engine, Engine
Programový modul, který je určen k rozpoznávání písma, značek nebo čárových kódů. Specializovaní výrobci a vývojáři rozpoznávacího software se soustřeďují na vývoj těchto modulů, které pak na základě licencí poskytují výrobcům komplexních aplikací.

———

Skener/Scanner

Zařízení, které provádí převod hmotného originálu (papírový dokument, mikrofiš a pod.) do digitální podoby. Zvláštní kategorii tvoří produkční skenery, které jsou určeny pro dlouhodobé efektivní skenování velkých počtů dokumentů ve vysoké kvalitě a s vysokou rychlostí.

———

SQL

Structured Query Language
Speciální jazyk pro práci s databázemi. Některé databáze podporující tento jazyk zkratku SQL používají jako součást svého názvu (např. MS-SQL, MySQL a pod.)

———

TIFF

Tagged Image File Format
Standardní formát souboru, který obsahuje digitální obraz. Obraz je v tomto souboru uložen efektivně, data jsou komprimována, ale žádná obrazová informace není při uložení ztracena nebo vynechána. Proto se také říká, že je použita bezztrátová komprimace.

———

TWAIN

Označení pro standardizovaný protokol, podle kterého pracuje většina skenerů.
TWAIN Working Group je nezisková organizace která reprezentuje imagingový průmysl. Jejím účelem je poskytovat a rozvíjet univerzální veřejný standard, který propojuje aplikace se zařízeními pro získání obrazu (např. skenery).

———

Voting

Technologie, která umožňuje kombinovat pro rozpoznávání textu více rozpoznávacích modulů, spolu s definováním různých pravidel a rozhodovacích algoritmů. Výsledkem je výrazně vyšší kvalita rozpoznávání.

———

Workflow

Elektronické systémy řízení procesů, které slouží k integraci dokumentů v jednotlivých pracovních krocích. Existují tzv. produkční workflows pro strukturované procesy a ad hoc workflows pro jednorázové a měnící se procesy. Workflows významně zkracují pracovní časy, protože odpadá doba na transport a uskladnění a procesy mohou být zpracovávány paralelně.

———

BPO

Business process outsourcing
Outsourcing byznysového procesu, tedy přenesení daného procesu na externí entitu – v tomto případě na poskytující firmu. Poptávající si takovouto formou objedná zpracování a zprávu daného procesu a platí poskytovateli dohodnutou cenu.

———

DEV

Developement enviroment
Programátorské prostředí používané pro vývoj řešení předtím než je dané řešení nasazeno do plného využití.

———

PROD

Production enviroment
Produkční prostředí je digitální prostor používaný pro provoz řešení potom, co byla plně vyvinuta.

———

NBD

Next business day
Následující pracovní den je časové označení používané typicky pro doručení dohodnutých výsledků.

———

PM

Project manager
Projektový manažer je osoba zodpovědná za přípravu, vedení a následné doručení projektů. Projekt může být například softwarové řešení šité na míru zákazníkovi.

———

RT

Response time
Čas na odpověď je čas, během kterého se poskytovatel nějaké služby zavazuje odpovědět na zákaznický požadavek či dotaz.

———

FT

Fix time
Čas na vyřešení zákaznického požadavku tedy čas, během kterého se poskytovatel nějaké služby zavazuje vyřešit zákaznický požadavel.

———

SLA

Service level agreement
SLA je soubor předem dohodnutých jakostních standardů služby, ke kterým se poskytovatel zavazuje. Typicky tento soubor obsahuje rozsah, kvalitu a čas doručování dané služby.

———

Workflow

Workflow, neboli pracovní tok je pojem, kterým lze označit hned několik podpojmů. V našem případě se nejčastěji jedná o dokumentovou cestu, tedy specificky o dokumentový tok. Je to tedy jak fyzický tak digitální tok dokumentů, který lze dle stanovených procesů zákazníka šít na míru.

———

Konfidence

V oblasti automatizace procesů se tento pojem používá pro úroveň dosažené úspěšnosti automatické extrakce údajů OCR systémem, hodnota se uvádí v %

———

Tenký a tlustý klient

Tenký klient  je počítačový program, který při plnění svého úkolu silně závisí na jiném počítači (na svém serveru). Tento princip je v kontrastu s tradičním  tlustým klientem, koncipovaným tak, aby tyto role plnil sám. Konkrétní úkoly, které plní server, se mohou lišit: od poskytování datového úložiště (např. pro bezdiskové stanice) až k samotnému zpracování informací namísto klienta.

Tencí klienti se zpravidla vyskytují jako součást širší počítačové infrastruktury, kde více klientů sdílí své výpočty se stejným serverem.

———

SW Support

V rámci SW Supportu společnost scanservice poskytuje trvalou podporu dodanému řešení včetně zajištění jeho kompatibility s posledními verzemi operačních systémů a další SW produktů

———

Software Assurance (SA)

Cena Software Assurance je zpravidla stanovena na 12 měsíců dle procenta z ceny nové licence, její platba umožňuje zákazníkovi používat nejnovější verze daného SW.

———

SW Subsription

Jedná se o formu pořízení SW licencí formou předplatného, který je hrazen většinou ročně nebo měsíčně.

Slovník pojmů