20Pro

Oznamovací systém společnosti scanservice a.s., IČ 25648101, se sídlem Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9 dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost scanservice a.s., IČ 25648101, se sídlem Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9 (dále jen „Společnost“) zavedla podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) vnitřní oznamovací systém určený fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem této práce nebo jiné obdobné činnosti.

Možné protiprávní jednání

Možné protiprávní jednání ve smyslu Zákona je jednání, které

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Možné protiprávní jednání v pracovněprávních vztazích je jednání ve smyslu Zákona, spadá-li pod písm. a) až d) shora.

Osoba oznamovatele

Společnost přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu, nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Společnost v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od jiných osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Anonymní oznámení lze adresovat statutárnímu orgánu společnosti, tato se ale nepovažují za oznámení ve smyslu Zákona a nevztahují se na ně pravidla a ochrana podle Zákona.

Jak podat oznámení

Vnitřní oznamovací systém

Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Oznámení lze podat příslušné osobě

 • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou na adresu příslušné osoby
  v případě oznámení učiněného poštou MUSÍ BÝT OBÁLKA OZNAČENA „NEOTEVÍRAT, OZNÁMENÍ,“, jinak nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnosti sdělovaných informací!
 • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
 • osobně na adrese příslušné osoby

(pro sjednání termínu osobního podání kontaktujte níže uvedenou e-mailovou adresu)

Příslušnými osobami podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

JUDr. Miroslav Pokorný
advokát

AK Pokorný & Matějka
tel.: +420 533 440 529
e-mail: whistleblowing@pokorny-matejka.cz
adresa: Lidická 23b, 602 00 Brno

JUDr. Petr Matějka
advokát
AK Pokorný & Matějka
tel.: +420 541 247 872
e-mail: whistleblowing@pokorny-matejka.cz
adresa: Lidická 23b, 602 00 Brno

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je také možné podat u Ministerstva spravedlnosti České republiky: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Na rozdíl od příslušných osob v rámci vnitřního oznamovacího systému však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u osoby, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu. zuhjBližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde:  https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Práva oznamovatele

Osobě, která má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona, a která podá v souladu se Zákonem oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana ve smyslu Zákona. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.).

Ochrana však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení).

Dále bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení odhalujícím totožnost oznamovatele.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] (dále jen „GDPR“). Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).